Garantiebepalingen op gebruikt of refurbished Product

 • Garantie is van toepassing op de werkingseisen zoals deze redelijkerwijs worden gesteld voor het desbetreffende apparaat en waarvoor dit bij normaal gebruik is bestemd.
 • De standaard-garantietermijn is drie maanden vanaf de datum van levering. De  garantietermijn kan verlengd worden tegen bijbetaling.
 • Indien uw aangeschafte apparaat niet  voldoet aan de gestelde werkingseisen binnen de garantietermijn  geldt er een omruilgarantie van een apparaat van dezelfde prijsklasse.
 • Binnen de garantietermijn zullen de kosten voor vervanging van het apparaat, inclusief eventuele administratie-, verzend-, onderzoeks- en voorrijkosten, door Witgoedbedrijf.nl worden gedragen, tenzij het apparaat niet door Witgoedbedrijf.nl is geleverd middels bezorging maar zelf door de consument is afgehaald. In het laatste geval zullen de met de vervanging gepaard gaande vervoerskosten bij de consument in rekening worden gebracht. Reparatie of vervanging van een product leidt nooit tot een verlenging van de garantietermijn.
 • Na verloop van de garantietermijn zijn de kosten voor reparatie inclusief eventueel bijkomende kosten voor de consument.
 • De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het apparaat, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de consument en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Witgoedbedrijf.nl heeft plaatsgevonden.
 • De consument komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Witgoedbedrijf.nl geen invloed op kan uitoefenen.
 • Indien een klacht ongegrond is, dan komen de daardoor aan de zijde van Witgoedbedrijf.nl gemaakte kosten, daaronder begrepen de administratie-, onderzoeks- en voorrijkosten, integraal voor rekening van de consument.

Algemene garantie voorwaarden
Onderstaand treft u onze algemene garantie voorwaarden:

 • De producten dienen op een verantwoorde manier vervoerd te worden. Hierbij geldt dat de producten ten alle tijden rechtop vervoerd dienen te worden. In acht nemend dat het vervoersmiddel een: luchtgeveerde auto, aanhanger of bus betreft.
 • De producten dienen op een locatie te staan waar de temperatuur en weersomstandigheden de producten niet kunnen beschadigen.
 • De producten dienen naar de voorgeschreven voorwaarden gebruikt te worden, hierbij geldt bijvoorbeeld dat een wasmachine niet zwaarder belaadt mag worden dan vermeld in de gebruikshandleiding.
 • De producten mogen niet door u zelf of door derden gerepareerd worden. Een reparatie dient te geschieden door onze eigen technische dienst/ de technische dienst van de aangewezen fabrikant.
 • Witgoedbedrijf.nl  verschaft de klant een aankoopbewijs. Het aankoopbewijs dient ter garantiebewijs.Wij houden ons  het recht op reparatie van het aangekochte toestel. Indien een defect product meegenomen moet worden voor reparatie naar onze werkplaats, krijgt u tijdelijk een vervangend product van ons tot het product  is gerepareerd of vervangen wordt door een nieuw product.

Beroep op garantie

Onder de garantie vallen niet:

 • Krassen, barsten of deuken in de mantel, het bovenblad of accessoires van het product, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
 • Defecten aan glazen, kunststof of rubberen onderdelen, die later dan 24 uur na levering worden vastgesteld.
 • Schade ontstaan door blikseminslag, wateroverlast, stoten of vallen.
 • Defecten die te wijten zijn aan een verkeerde plaatsing of aansluiting.
 • Defecten die te wijten zijn aan de elektrische installatie in de woning.
 • Defecten die te wijten zijn aan de gas installatie in de woning.
 • Doorverkochte producten; onze garantie heeft betrekking op de eerste koper wiens naam op de factuur staat.
 • Een verkeerde bediening door de gebruiker en -indien van toepassing- onvoldoende of onjuist onderhoud of defecten voortkomend uit een verkeerde installatie en/of plaatsing.
 • Niet technische storingen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van zogeheten apparaat vreemde voorwerpen – of het oplossen van storingen die zijn ontstaan door apparaat vreemde voorwerpen (o.a. afvoerpomp verstopt, voorwerp in de machine).
 • Oneigenlijk gebruik (o.a. te zwaar beladen). Op lagers kunnen wij dan ook geen garantie geven!